Zpracování osobních údajůSprávce osobních údajů: Webnode CZ s.r.o., IČO 25536851, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, kontaktní e-mail: podpora@webnode.cz (dále jen "Webnode").

Rozsah zpracování na základě tohoto souhlasu: životopis uchazeče o zaměstnání včetně osobních údajů uvedených v životopisu.

Účel zpracování: konání výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely konání dalších výběrových řízení Webnode, evidování uchazeče o zaměstnání jakožto potenciálního zaměstnance Webnode.

Doba zpracovávání údajů: souhlas je udělený na dobu 3 let.

Příjemci osobních údajů: Webnode nebude osobní údaje dle tohoto souhlasu předávat žádným dalším správcům. Údaje o zpracovatelích jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.webnode.cz.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Webnode nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované individuální rozhodování: Webnode neprovádí při zpracování osobních údajů dle tohoto souhlasu automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Práva Subjektu údajů: Subjekt údajů má: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, (viii) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a (vix) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Bližší specifikace práv je uvedena v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.webnode.cz.

Právo odvolat souhlas: Subjekt údajů si je vědom skutečnosti, že má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním písemného odvolání souhlasu poštou na adresu sídla Webnode nebo na e-mailovou adresu podpora@webnode.cz.

Jako subjekt údajů tímto dobrovolně, svobodně, vážně, určitě a v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

uděluji správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů ve stanoveném rozsahu, k uvedenému účelu a při zachování a dodržení výše uvedených podmínek.